Fotometrický Robotický Atmosférický Monitor / 2. Měření extinkce na FRAMu

2. Měření extinkce na FRAMu

Pro přesné určení vlastností spršek kosmického záření je nezbytné mít přesnou znalost okamžitého stavu atmosféry. Proto je na observatoři Pierra Augera široké spektrum přistrojů na jeho monitoring. Jedním z hlavních cílů dalekohledu FRAM je monitorovat závislost atmosférické extinkce na vlnové délce. FRAM provádí fotometrickou kalibraci oblohy v různých vlnových délkách od ultrafialového až po celé spektrum viditelného světla s použitím vybrané řady standardních hvězd z Landoltových a Stetsonových polí. Z těchto pozorování získává extinkční koeficienty a závislost extinkce na vlnové délce.

Hlavním cílem je získat tzv. Angstromův exponent, který je často používaný pro parametrizaci závislosti vlnové délky na optické hloubce aerosolů. Hlavní výhodou systému je rychlé proměření jedné hvězdy ve všech filtrech za méně než 5 minut. Měření jsou absolutně neinvazivní, to znamená že neprodukují žádné světlo, které by mohlo ovlivnit data získaná na fluorescenčních detektorech.